Battleship Rock

Immediately next to YMCA Camp Shaver